Udruženje “Progres” podrška u edukaciji nastavnika/ca i mladih

2021-09-02T09:42:28+00:00

„Trauma orijentirani mirovni rad u Bosni i Hercegovini“

 

Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“ iz Sarajeva u saradnji sa Fondacijom „Wings of Hope“ Njemačka, a uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, implementira projekat „Trauma orijentirani mirovni rad u Bosni i Hercegovini“.

Projekat obuhvata dva edukacijska programa u oblasti rada na traumi, namijenjena za dvije grupe direktnih korisnika. Prva grupa otvorena je za profesionalce iz oblasti obrazovanja i pomažućih struka (nastavnici/ce, profesori/ce, socijalni radnici/ce, pedagozi/ginje, psiholozi/ginje, te druga, namijenjena mladima, omladinskim organizacijama i organizacijama koje rade sa mladima.

Cilj projekta jeste razvijati senzibilitet javnosti u odnosu na postojanje i posljedice kolektivne, individualne i transgeneracijske traume, u svim grupama koje društvo čine. Pri tome, naglasak stavljamo na podršku, u vidu neophodne edukacije, profesionalcima iz oblasti formalnog obrazovanja i pomažućih struka, koji svakodnevno svjedoče manifestaciji različitih posljedica traumatskih iskustava djece i mladih, kako onih nastalih u prethodnom periodu, a vezanih za pandemiju COVID-19, tako i iskustava koja se kao traumatska prenose generacijski, ali i trauma koje nastaju kao posljedica deorganizovanog i sigurnosti lišenog životnog konteksta, pri tome uzimajući u obzir nezahvalne socio-ekonomske okvire u kojima živi većina bh društva. Druga grupa u fokusu „Trauma orijentiranog mirovnog rada u Bosni i Hercegovini“ jesu mladi. Jačati vještine koje će mladim ljudima omogućiti prepoznavanje i razumijevanje traume kao faktora rizika u ličnom rastu, ali i kao prepreke kolektivnog društva u izgradnji atmosfere povjerenja i mira, predstavlja zadatak našeg programa. Rad na suočavanju sa posljedicama traumatskih iskustava, pri tome prolazeći kroz individualan proces transformacije, kao i kroz proces grupe i dinamike koju ona kreira, a koju će činiti mladi ljudi iz cijele BiH, je iskustvo koje nikoga od njih neće ostaviti nepromijenjenim.

Oba edukacijska programa dio su Trauma kurikuluma koji Fondacija „Wings of Hope“ Njemačka implementira internacionalno, te za iste postoji zvanična certifikacija polaznika/ca, po uspješnom kompletiranju programa. Certifikaciju na Edukacijski program za profesionalce iz oblasti obrazovanja i pomažućih struka potpisuje Centar za psihotraumatologiju i trauma terapiju Donja Saksonija – zptn. Oba programa u trajanju su od po sedam edukacijskih modula, uključujući ispitni modul, a otvarajući oba programa sa prvim modulima u mjesecu oktobru 2021.  Participaciju polaznika/ca oba edukacijska programa osigurava Udruženje „Progres“, uz podršku Ministarstva Vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke.

 

Prijava učesnika/ca otvorena je do ponedjeljka, 06. septembra 2021.

Prijavni obrazac TOMRuBiH 1 Profesionalaci iz oblasti obrazovanja i pomažućih struka (nastavnici/ce, profesori/ce, socijalni radnici/ce, pedagozi/ginje, psiholozi/ginje)

 

Link1: https://forms.gle/NcA687nniuUoGti9A

 

 Prijavni obrazac TOMRuBiH 2 Mladi, omladinske organzacije i organizacije koje rade sa mladima

 

Link2: https://forms.gle/pKPNseYBgrauoQ4U7

 

Radujemo se Vašim prijavama!