Ko su umjetnici i umjetnice preživljavanja?

2023-08-03T09:38:37+00:00

Umjetnicima i umjetnicama preživljivanja nazvamo osobe koje su, unatoč traumatskim iskustvima koja su doživjele, naučile životu dati novo značenje. Ove osobe posjeduju iznimne unutrašnje resurse koji su im pomogli u prevazilaženju neočekivanih situacija u kojima su se našle. Nerijetko su ovi resursi neosviještena samopodrška. Zadatak trauma pedagoga i pedagoginja, trauma savjetnika i savjetnica, je, između ostalih, upravo osvještavanje postojanja ovih resursa kod svojih klijenata i klijentica, njihovo osnaživanje i poticanje na mobilizaciju tih snaga. Koristeći tehnike trauma-orijentisanog pristupa u radu sa klijentima, trauma savjetnici/,e pojedincu i pojedinki vraćaju osjećaj sigurnosti i samopouzdanja, unoseći elemente psiho-edukacije koji pomažu razumijevanje nastanka simptoma, kao normalnog odgovora na nenormalan, traumatski, događaj. Ovaj pristup daje profesionalcima i profesionalkama jednu značajnu, na resurse orijentisanu, perspektivu u radu sa osobama koje imaju traumatska iskustva, ali i vještine djelovanja na osnaživanje klijenata i klijentica s kojima rade, kako bi se lakše suočili sa stresnim i/ili traumatskim situacijama, ako/kada se dogode.

Bitnost i načini osvještavanja unutrašnjih resursa, njihovo osnaživanje i poticanje na manifestaciju, je bila tema Modula 2 Edukativnog programa za profesionalce/ke iz oblasti obrazovanja i pomažućih struka, koji je održan od 16. do 18. juna 2023. godine. Sa osnovama trauma-savjetovanja grupu su upoznali trauma- terapeuti, Lucija Lukić Holjan i Peter Klentzan. Empirijska saznanja o subjektivnim doživljajima traumatskih događaja, posttraumatskim simptomima, vanjskoj podršci i unutrašnjem osnaživanju, te emocionalnoj privrženosti kao jednoj od ključnih odrednica potencijalnih reakcija na traumu, trenerski par učinio je razumljivijim i upotrebljivim navodeći mnoštvo primjera iz prakse, te su na taj način temu održanog modula uveli i približili budućim trauma pedagozima i pedagoginjama, trauma savjetnicima i savjetnicama.

Učenje i razmjena o temi korištenja resursa, uz praktične smjernice o načinima njihovog osvještavanja i aktiviranja, se nastavljaju na Modulu 3 Edukacijskog programa za profesionalce/ke, koji će se održati od 04. do 06. avgusta, na planini Igman.

Tema ovog Modula je “Tehnike/ mobilizacija resursa”. Iznad pomenuti trenerski par kroz ovaj Modul nastavlja edukaciju i usmjeravanje profesionalaca i profesionalki iz oblasti obrazovanja i pomažućih struka, s ciljem njihovog osnaživanja u implementaciji usvojenog, u kontekstima u kojima rade, čineći ih tako više trauma-senzitivnima.

Edukacijski program za profesionalce/ke iz oblasti obrazovanja i pomažućih struka Udruženje “Progres” implementira u okviru projekta “Trauma-orijentirani mirovni rad u Bosni i Hercegovini”, u saradnji sa Fondacijom “Wings of Hope” Njemačka i uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke.